Sashi

625
sommelier_p

Photograph courtesy of Sashi

Metlox Plaza, 451  Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach (310-545-0400 or sashisake.com). L-D daily. Full bar. Japanese

Photograph courtesy of Sashi