Sophie Kwok

Hospital: PIH Health – Good Samaritan Hospital