Charlotte Senseny, Torrance Prosthodontist Charlotte Senseny, DMD