Mayya Kravchenko, Edward Phillips MD & Robert Stivelman